Ứng tuyển vị trí: PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 25,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng công ty thành viên.

- Lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, các báo cáo thuế.

- Lập báo cáo các dòng tiền.

- Kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ máy kế toán của một trong các BU của hệ thống.

- Lên kế hoạch, theo dõi và kiểm soát dòng tiền của công ty.

- Hỗ trợ các phòng ban trong công tác xây dựng hệ thống quy trình, chính sách cho các phòng ban.

- Tham mưu với BLĐ về các chính sách, tính khả thi các dự án, sử dụng dòng tiền, nguồn lực để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Quản lý, lưu trữ số liệu, sổ sách kế toán.

- Các công việc phát sinh khác.

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến