Ứng tuyển vị trí: TRỢ LÝ TGĐ (MẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRỢ LÝ TGĐ (MẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN) 18,000,000 VNĐ

- Hỗ trợ TGĐ và Giám đốc CNNT (CIO) trong việc phối hợp với các phòng ban như Sales, Marketing, Nhân sự, TCKT, Vận Hành… để phân tích nhu cầu kinh doanh (BA), thiết kế hệ thống và tự động hóa các quy trình kinh doanh (RPA) nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của tổ chức.

- Hỗ trợ TGĐ & CIO giám sát tiến độ các công việc của phòng CNTT: Như theo dõi KPI, theo dõi tiến độ các công việc của phòng CNTT với các phòng ban; Theo dõi, điều phối, giám sát việc lên ngân sách và sử dụng ngân sách đầu tư cho hoạt động công nghệ một cách hiệu quả

- Hỗ trợ xử lí, phân tích dữ liệu, chuẩn bị báo cáo, ghi chép các nội dung cuộc họp

- Tham gia vào hoạt động tổ chức, truyền thông, đào tạo về mảng Data Science cho toàn bộ cán bộ công nhân viên

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến