Ứng tuyển vị trí: KẾ TOÁN NỘI BỘ

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
KẾ TOÁN NỘI BỘ 15,000,000 VNĐ

- Thực hiện nghiệp vụ thu-chi, tổng hợp quỹ, thống kê thu chi hàng ngày.

- Thu thập, xử lý chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ

- Theo dõi công nợ,tạm ứng, đối chiếu phải thu, phải trả nội bộ.

- Phân bổ doanh thu, chi phí hàng tháng

- Làm báo cáo kết quả kinh doanh tháng theo yêu cầu quản trị.

- Làm bảng lương nội bộ hàng tháng. - Đàm phán mua, bán.

- Phối hợp cùng kế toán thuế trong công việc có liên quan.

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến