Ứng tuyển vị trí: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG R&D)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG R&D) 18,000,000 VNĐ

Nghiên cứu & phát triển sản phẩm:

- Thực hiện việc nghiên cứu, tìm kiếm thông tin về thị trường giáo dục quản trị doanh nghiệp, so sánh các sản phẩm của công ty so với nhu cầu khách hàng & các sản phẩm tương tự trên thị trường.

- Nghiên cứu và phát triển học liệu: Biên soạn giáo trình, tư liệu giảng dạy (slide, video, hình ảnh, v.v...) phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Đánh giá và phản hồi chất lượng của học liệu.

- Lập lesson plan cho các khóa học.

- Đề xuất ý tưởng đổi mới và phát triển phương pháp giảng dạy.

- Thực hiện các công việc liên quan đến biên dịch các tài liệu được mua bản quyền từ nước ngoài.

- Phối hợp triển khai xây dựng các khóa học online & offline của Trường Doanh nhân HBR theo hướng dẫn của TGĐ.

Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo đo lường, đề xuất cải tiến MKT.

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến